அறிவுக் களஞ்சியம் வளர்ச்சி மையம்

யோகம்

திருவள்ளுவர் அறிவுக்களஞ்சியம் வளர்ச்சி மையம்

GLOBAL YOUTH DEVELOPMENT CENTER - GYDC

திருக்குறள் உயர் ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்

அறிவியல் பூங்கா

மயிலைத் திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம்

MTS அகாடெமி