அறிவியல் பூங்கா

வரவேற்கிறோம்

அறிவியல் பூங்கா ( ISSN : 2456-3706 )

# 49 அறிவியல் பூங்கா அறிவியல் இதழ்கள் வெளி வந்து உள்ளது அக்டோபர் 2021 வரை.

# கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மாநிலம் தழுவிய அறிவியல் தகவல் பரிமாற்ற போட்டிகளும், பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்குமான அறிவியல் வினாடி வினா போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

# கல்லூரிகளில் அறிவியல் பயிலரகங்கள் நடத்தப்பட்டு இளைஞர்களை அறிவியல் எழுத்தாளர்களாகவும் அறிவியல் பத்திரிகையாளர்களாகவும் உருவாக்கும் பயிற்சி அளிக்க பட்டு வருகிறது.

# 49 Ariviyal Poonga Science Issues have been brought out so far, till October 2021.

# State Level and Science Communication Review Competitions for the college students and Science Quiz for the High School Students and college youth are being conducted.

# Science Workshops are organized in the Colleges to train the youth in science writing/journalism.

எங்கள் நடவடிக்கைகள்

எங்கள் காட்சிக்கூடம்

எங்கள் அறிவியல் பூங்காவில் பூத்த மலர்களின் இதழ்கள்

மலர் 1 | இதழ் 1

மலர் 1 | இதழ் 2

மலர் 1 | இதழ் 3

மலர் 1 | இதழ் 4

மலர் 2 | இதழ் 5

மலர் 2 | இதழ் 6

மலர் 2 | இதழ் 7

மலர் 2 | இதழ் 8

மலர் 3 | இதழ் 9

மலர் 3 | இதழ் 10

மலர் 3 | இதழ் 11

மலர் 3 | இதழ் 12

மலர் 4 | இதழ் 13

மலர் 4 | இதழ் 14

மலர் 4 | இதழ் 15

மலர் 4 | இதழ் 16

மலர் 5 | இதழ் 17

மலர் 5 | இதழ் 18

மலர் 5 | இதழ் 19

மலர் 5 | இதழ் 20

மலர் 6 | இதழ் 21

மலர் 6 | இதழ் 22

மலர் 6 | இதழ் 23

மலர் 6 | இதழ் 24

மலர் 7 | இதழ் 25

மலர் 7 | இதழ் 26

மலர் 7 | இதழ் 27

மலர் 7 | இதழ் 28

மலர் 8 | இதழ் 29

மலர் 8 | இதழ் 30

மலர் 8 | இதழ் 31

மலர் 8 | இதழ் 32

மலர் 9 | இதழ் 33

மலர் 9 | இதழ் 34

மலர் 9 | இதழ் 35

மலர் 9 | இதழ் 36

மலர் 10 | இதழ் 37

மலர் 10 | இதழ் 38

மலர் 10 | இதழ் 39

மலர் 10 | இதழ் 40

மலர் 11 | இதழ் 41

மலர் 11 | இதழ் 42

மலர் 11 | இதழ் 43

மலர் 11 | இதழ் 44

மலர் 12 | இதழ் 45

மலர் 12 | இதழ் 46

மலர் 12 | இதழ் 47

மலர் 12 | இதழ் 48

மலர் 13 | இதழ் 49

மலர் 13 | இதழ் 50

மலர் 13 | இதழ் 51

மலர் 13 | இதழ் 52

மலர் 13 | இதழ் 53

மலர் 13 | இதழ் 54

மலர் 13 | இதழ் 55

மலர் 13 | இதழ் 56

மலர் 13 | இதழ் 57

மலர் 13 | இதழ் 58

மலர் 13 | இதழ் 59

அறிவியல் பூங்காவில் உறுப்பினர் ஆக இணைய

நீங்கள் அறிவியல் பூங்காவில் உறுப்பினராக விரும்பினால், இணைய வழி நீங்கள் இணையலாம். இங்கு கொடுக்க பட்டுள்ள கூகிள் படிமத்தை பூர்த்தி செய்யவும்.

கூகிள் படிமம் இங்கே சொடுக்கவும்